O SISTEMU

GBD On-Line je spletna trgovalna platforma, ki omogoča spremljanje trga in trgovanje na Ljubljanski borzi (oddaja naročil za nakupe in prodaje vrednostnih papirjev, preklic naročil), vpogled v evidenco oddanih naročil in sklenjenih poslov, pregled portfelja in stanja na trgovalnem računu ter ostalo funkcionalnost glede na podprt nabor in izbran paket uporabe.


PRIJAVA

Sistem se nahaja na naslovu https://www.gbdonline.si. Prijavimo se z uporabniškim imenom in vstopnim geslom. Svetujemo vam, da ob prvi prijavi najprej spremenite geslo ter nato prilagodite sistem svojim željam. To naredite tako da iz menija na levi strani izberete Nastavitve. Uporaba nastavitev je opisana na koncu tega dokumenta.


PRVA STRAN

Na prvi strani so izpisane osnovne informacije o uporabniku. Spremljamo tudi obvestila uporabnikom, seznam aktivnih naročil, seznam izvršenih naročil, borzne indekse in izbrano stran z vrednostnimi papirji. Aktivna naročila lahko neposredno iz seznama na prvi strani tudi prekličemo. Prikaz aktivnih naročil, indeksov in izbrane strani lahko v Nastavitvah po želji izključimo.


PREGLED TRGOVANJA V REALNEM ČASU

Do pregleda trgovanja pridemo s klikom na oznako enega od trgovalnih zaslonov, ki so vidni na vrhnjem delu okna spletne aplikacije.

Pregled trgovanja nam omogoča spremljanje tečajev vrednostnih papirjev. V zgornjem delu zaslona imamo seznam vseh zaslonov, na katerih lahko spremljamo tečaje. Na posameznem zaslonu lahko spremljamo do 30 vrednostnih papirjev. Za vsak vrednostni papir imamo na voljo naslednje informacije:

 1. simbol oz. oznaka vrednostnega papirja
 2. urnik oz. način trgovanja (Cont = kontinuirano trgovanje, Avk1 - Avk2 = avkcijski način in skupina glede na urnik odpiranja trga)
 3. povpraševanje (količino in cena) najbolj ugodnega kupca
 4. ponudbo (količino in ceno) najbolj ugodnega prodajalca
 5. tečaj zadnjega sklenjenega posla
 6. količino zadnjega sklenjenega posla
 7. čas zadnjega sklenjenega posla
 8. obseg - celotno količino trgovanja tekočega dne
 9. enotni tečaj
 10. odstotno spremembo tečaja od zadnjega enotnega tečaja.

Spremembe v ponudbi, povpraševanju in sklenjenih poslih se sproti obarvajo. Če se določena kategorija spremeni navzgor, se vrednost obarva zeleno, če se spremeni navzdol, pa se vrednost obarva rdeče. Podatki na teh zaslonih se osvežujejo v razponu med 10 in 60 sekundami. Interval osveževanja podatkov se nastavi v Nastavitvah.

Če katera od vrednosti ni definirana (ni povpraševanja, ni ponudbe, ni bil sklenjen še noben posel), polje ostane prazno.

Oznaka ZADRŽANO pomeni, da je borza (začasno) zadržala trgovanje z vrednostnim papirjem.

Oznaka IZKLJUČENO pomeni, da se z vrednostnim papirjem na borzi ne trguje več (lahko ga odstranimo iz nastavitev).

Do grafa dnevnega gibanja tečaja vrednostnega papirja pridemo s klikom na oznako vrednostnega papirja, klik na povpraševanje ali ponudbo vrednostnega papirja pa delno pripravi okno za oddajo naročila.

Na dnu zaslona so izpisane še sledeče informacije:

 1. čas zadnje komunikacije s strežnikom (zadnja osvežitev)
 2. čas zadnje spremembe na strani
 3. status trga

STATISTIKA

Statistika prikazuje dnevni povzetek trgovanja. Na vrhu zaslona je izpisan čas izdelave statistike in celotna vrednost trgovanja tekočega dne. Celotna statistika je sestavljena iz treh delov:

 1. seznama sprememb borznih indeksov
 2. prvih 7 vrednostnih papirjev glede na največji dvig tečaja
 3. prvih 7 vrednostnih papirjev glede na največji padec tečaja
 4. prvih 10 vrednostnih papirjev glede na obseg trgovanja.

Statistika sprememb borznih indeksov vsebuje oznako indeksa, njegovo trenutno vrednost, odstotno spremembo (izražena je kot zadnji tečaj na glede na enotni tečaj prejšnjega trgovalnega dne) in čas zadnje spremembe. Drugi dve statistiki vsebujeta poleg tega še oznako trga, na katerem vrednostni papir kotira, skupno količino in vrednost trgovanja in skupno število poslov.

Ta zaslon se avtomatično ne osvežuje, zato ga je potrebno osveževati ročno s klikom na gumb za osveževanje.

Statistika je dober indikator trenutnega dogajanja na borznem trgu, saj prikazuje najzanimivejše vrednostne papirje, t.i. "market-movers".


TEČAJNICA

Tečajnica je uradno poročilo o trgovanju, ki je na voljo ob koncu trgovalnega dne. Pripravlja jo Borza in je preko sistema vidna nekje do tretje ure popoldne. Pred tem je vidna tečajnica prejšnjega trgovalnega dne. Tečajnica za vsak vrednostni papir ponuja sledeče podatke:

 1. simbol oziroma oznako vrednostnega papirja
 2. datum, za katerega veljajo podatki (običajno je to tekoči dan, razen, če v tekočem dnevu s konkretnim vrednostnim papirjem ni bilo sklenjenega nobenega posla)
 3. enotni tečaj kot tehtano povprečje poslov vrednostnega papirja
 4. odstotna sprememba enotnega tečaja, ki je izražena kot sprememba enotnega tečaja glede na prejšnji enotni tečaj
 5. obseg celotnega prometa z vrednostnim papirjem, izraženo v lotih
 6. tečaj prvega sklenjenega posla (angl. open)
 7. tečaj zadnjega sklenjenega posla (angl. close)
 8. najnižji tečaj sklenjenega posla
 9. najvišji tečaj sklenjenega posla

PORTFELJ

Ta zaslon omogoča vpogled v trenutno stanje na izbranem trgovalnem računu.

Na vrhu zaslona izberemo trgovalni račun, za katerega želimo spremljati portfelj. Ogledamo si lahko, katere vrednostne papirje imamo v lasti, koliko jih je, kolikšna je povprečna nakupna cena in koliko imamo prostih denarnih sredstev, ki jih lahko porabimo za nove nakupe. Ko oddamo borzno naročilo, se v stolpcih 'Prosto' oz. 'Kritje' izpiše, koliko enot premoženja (vrednostni papirji oziroma denar) je prostih oz. rezerviranih za opravljanje transakcij, torej za oddajo novih naročil. Ko se posel izvrši ali ko se naročilo umakne (preklic), se rezervacije izbrišejo.

Ogledamo si lahko tudi oceno vrednosti našega izbranega portfelja. Vrednostni papirji v portfelju so ovrednoteni na osnovi zadnjih enotnih tečajev. Tej vrednosti se doda še vrednost prostih denarnih sredstev, vsota teh dveh kategorij nam da skupno vrednost portfelja.

Portfelj se ovrednoti vsak dan po prejemu tečajnice tekočega dne iz Ljubljanske borze. Pologi denarnih sredstev na trgovalni račun so praviloma vidni že takoj po knjžbi v zaledni pisarni oz. najkasneje do naslednje obdelave (zjutraj pred trgovanjem oz. popoldne ob koncu delovnega časa).


SEZNAM NAROČIL

V tem oknu si lahko ogledamo seznam vseh naročil, ki so bila oddana za izbrani trgovalni račun. To je pravzaprav vpogled v osebno knjigo naročil, kjer je zabeležen status vsakega posameznega naročila. Posamezna vrstica se nanaša na en zahtevek. Pri tem se lahko več vrstic nanaša na isto naročilo, saj v večini primerov naročilo najprej sprejeto, nato oddano na trg in na koncu izvršeno. Če naročilo ne ustreza pogojem oddaje na trg, je lahko zavrnjeno. To se zgodi, če investitor nima zadostnega denarnega kritja na trgovalnem računu (pri nakupu vrednostnih papirjev), če nima zadostnega stanja vrednostnih papirjev (pri prodaji vrednostnih papirjev) in če je naročilo v nasprotju z omejitvami trga oz. če ga zavrne borzni posrednik.


AKTIVNA NAROČILA

Tukaj spremljamo seznam vseh aktivnih naročil, to je naročil, ki še niso bila izvršena in so še veljavna (torej dnevna neizvršena naročila in neizvršena terminska naročila, katerim rok veljavnosti še ni potekel).

Na vrhu strani najprej izberemo trgovalni račun, za katerega želimo spremljati aktivna naročila.

Za vsako naročilo vidimo sledeče podatke:

 1. datum in uro prejema
 2. evidenčno številko naročila
 3. številko naročila v zaledju
 4. simbol oziroma oznako vrednostnega papirja
 5. vrsto transakcije (nakup / prodaja)
 6. naročeno količino
 7. ceno, po kateri bi se naročilo moralo izvršiti
 8. veljavnost naročila
 9. posebni pogoji, ki so bili vključeni v naročilo
 10. trenutni status naročila.

Na koncu vsake vrstice z aktivnim naročilom obstaja povezava, ki omogoča preklic tega naročila. Če kliknemo na to povezavo, nam sistem sam pripravi okno za preklic naročila, ki ga je potrebno le potrditi. Po oddaji preklica dobimo tudi potrditev, da je bil preklic resnično oddan.


NOVO NAROČILO

Ta opcija je namenjena oddajanju borznih naročil. Odpre se novo okno, ki vsebuje vnosna polja za natančnejše specificiranje naročila. Nekatera polja so obvezna in jih je v vsakem primeru potrebno izpolniti, ostala pa so poljubna.

Najprej označimo vrsto transakcije, ki je lahko nakup ali prodaja.

V polje "Količina" vpišemo število lotov vrednostnega papirja, ki ga želimo kupiti oziroma prodati.

V polje "Oznaka" vpišemo oznako vrednostnega papirja, ki ga želimo ali prodati ali kupiti. Če oznake ne poznamo, lahko kliknemo na napis "Oznaka", odpre se novo okno s seznamom vrednostnih papirjev, iz katerega s klikom na oznako izberemo vrednostni papir.

V polju "Tip naročila" lahko izberemo različne tipe naročila:

 1. Limitirano naročilo: naročilo pri katerem sami določimo ceno za nakup oziroma prodajo.
 2. Tržno naročilo: naročilo bo izvršeno skladno z razmerami na trgu oziroma glede na stanje ponudbe in povpraševanja.

V polje "Cena" pri limitiranem naročilu vpišemo ceno za 1 lot vrednostnega papirja. Med tisočicami ne vpisujemo nobenih ločil (pika, vejica), pri navedbi decimalk (če obstajajo) pa uporabljamo decimalno vejico. Pri tržnem naročilu cene ne vpisujemo oz. je ne moremo vpisati.

Če se odločimo za oddajo terminskega naročila, v polje "Veljavno do" vpišemo datum veljavnosti naročila v obliki dan.mesec.leto (DD.MM.LLLL), npr. 31.12.2016. Obdobje terminskega naročila je omejeno s pravili borze (do 360 dni). V primeru, da datuma ne vpišemo, je naročilo veljavno samo na dan oddaje (dnevno naročilo).

V meniju "Pogoj" lahko določimo, da se mora naročilo izvršiti pod določenimi pogoji, skladno s trgovalnim modelom borze npr. GTC (do preklica), IOC (takoj ali prekliči), FOK (izvrši ali prekliči), BOC (zavedi ali prekliči).

V meniju "Faza" lahko določimo, da se mora naročilo izvršiti v določeni fazi trgovanja, skladno s trgovalnim modelom borze npr.


S pomočjo puščic na skrajni desni strani okna za oddajo naročila lahko listamo po zgodovini oddanih naročil.

Spodaj izberemo še trgovalni račun, na katerega se nanaša naročilo, vpišemo trgovalno geslo in pritisnemo gumb 'Naprej'.

Pojavi se potrditveno okno, na katerem lahko preverimo vse parametre naročila ter ga dokončno potrdimo ali spremenimo. Če naročilo potrdimo, sledi povratna informacija s katero izvemo, kaj se je z naročilom zgodilo po njegovi oddaji. S tem se postopek oddaje naročila zaključi.


NASTAVITVE

Nastavitve omogočajo, da prilagodimo delovanje programa svojim željam. Prilagodimo lahko precej stvari, zato bo tukaj opisana vsaka posebej.


PRILAGODITEV PRVE STRANI

Omogoča nam, da v prikaz prve strani vključimo izpis indeksov, prikaz izbrane strani za spremljanje trgovanja in prikaz aktivnih naročil in izvršitev


PRILAGODITEV STRANI ZA SPREMLJANJE TRGOVANJA

Tukaj lahko dodamo nove strani, ki jih lahko spremljamo pri pregledu trgovanja, popravljamo že obstoječe strani in brišemo strani, ki jih ne potrebujemo več. Obstoječe strani izberete iz seznama, novo stran naredite s klikom na povezavo za ustvarjanje nove strani. Natančnejša navodila so vključena v samem sistemu.


INTERVAL OSVEŽEVANJA IN INTERVAL OBARVANJA SPREMEMB

Oba intervala lahko nastavimo med 10 in 60 sekundami. Smiselno je, da je interval obarvanja sprememb nekoliko daljši od intervala osveževanja. Tako bomo ob menjavi strani videli tudi spremembe, ki so se zgodile pred npr. 30 sekundami. Nove nastavitve shranimo s klikom na gumb 'Shrani'.


VELIKOST ZNAKOV V TABELAH

Ta opcija je zelo uporabna, če zaradi nizke resolucije prikaza na računalniškem zaslonu (npr. 800x600 ali manjši) ni vidna celotna preglednica, ampak jo del izgine iz zaslona in jo lahko celo pregledujemo s premikanjem vzdolžnih drsnikov. V tem primeru spremenimo velikost znakov na manjšo. Spremembe shranimo s klikom na gumb 'Shrani'.


OPOZORILA PRI ODDAJI NAROČIL

Sistem ponuja dve vrsti opozoril:

 1. Če ocenjena vrednost transakcije presega določeno vrednost
 2. Če nakupna oz. prodajna cena odstopa od zadnjega tečaja za več kot določen odstotek.

V teh primerih nam sistem pred oddajo takšnega naročila izpiše opozorilo. Spremembe shranimo s klikom na gumb 'Shrani'.


VARNOSTNE NASTAVITVE

V zadnjem delu lahko nastavimo najdaljše možno obdobje neaktivnosti na sistemu. Če ste v sistem prijavljeni in neaktivni dlje od določenega časa, boste morali pred nadaljevanjem ponovno vnesti vstopno geslo (obnoviti prijavo).

V tem delu lahko spremenite še vstopno in trgovalno geslo. Spremenite jih tako, da v prvo polje v novo odprtem oknu vpišete staro geslo, v drugo in tretje polje pa novo geslo.